Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU BURZA-BLEŠÁK DIVIŠOV (dále jen jako Areál)
nacházející se na pozemcích parc. č. 1356/9, 1356/14, 1356/15, k. ú. Divišov u Benešova, který je místem konání Burz-Bleších trhů Divišov, jejichž provozovatelem je Jan Řikovský, Zahradní 311, 257 26 Divišov, IČO: 08065233 (dále jen jako „Provozovatel“)

Článek I. OBECNÉ USTANOVENÍ A NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Provozovatel pravidelně pořádá na pozemcích parc. č. 1356/9, 1356/14, 1356/15, k. ú. Divišov u Benešova (dále všechny tyto pozemky jen jako „Pozemek“), a to v konkrétně plotem ohraničené části Pozemku (dále jen „Areál“), prodejní událost – trhy – s názvem „Burza-Blešák Divišov“ (dále jen „Burza“), jichž se účastní osoby (dále jen „Prodejci“), které mají zájem si pronajmout (získat k dočasnému užívání za úplatu) ujednanou část Pozemku od Provozovatele, a to za účelem postavení stánku na Prodejním místě a následného prodeje zboží či služeb třetím osobám, jež se nacházejí v Areálu, tedy osobám, které mají zájem od Prodejců zakoupit zboží nebo služby (dále jen „Návštěvníci“).
 2. Není-li dále stanoveno jinak či nevyplývá-li něco jiného ze smyslu ustanovení, označení „Provozovatel“ také zahrnuje zaměstnance Provozovatele či jinou osobu pověřenou Provozovatelem (včetně pořadatelské služby, jež jménem Pořadatele organizuje Burzu a dohlíží na její průběh, či parkovací služby).
 3. Účelem tohoto návštěvního řádu je zajištění řádného průběhu Burzy a ochrany bezpečnosti a majetku Návštěvníků, Prodejců, případně třetích osob. 
 4. Zaplacením vstupného a následným vstupem do Areálu s platnou vstupenkou vyjadřuje Návštěvník svůj bezvýhradný souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu a řídit se pokyny Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby. 
 5. Vstupem do Areálu na Burzy dává Návštěvník souhlas s případným pořizováním a zveřejněním fotografií či jiného obrazového a zvukového záznamu pro reklamní účely Burzy.
 6. Při nedodržování návštěvního řádu či neuposlechnutí pokynů Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby může být Návštěvník bez nároku na vrácení vstupného vykázán mimo Areál, který je povinen okamžitě opustit. Totéž platí i pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových či omamných látek.
 7. Návštěvní doba Burzy je v den konání burzy vždy od 7:00 hod do 11:00 hod, přičemž Návštěvník je povinen opustit Areál nejpozději do 15:00 hod. Mimo návštěvní dobu není Návštěvníkům vstup do Areálu umožněn, přičemž návštěvní doba může být Provozovatelem či pořadatelskou službou, na základě jejich rozhodnutí, měněna a upravována.
 8. Návštěvník bere na vědomí, že nastane-li změna okolností, která negativně ovlivní možnost Provozovatele otevřít Areál pro Návštěvníky, příp. povede ke zkrácení návštěvní doby, nemá Návštěvník nárok na vrácení vstupného za vstup do Areálu, a to ani v částečné výši, ani na náhradu škody. Toto ujednání nahrazuje aplikaci § 1764 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve vztahu k obtížnějšímu plnění ze strany Provozovatele.
 9. Vstup do prostor Areálu opravňuje Návštěvníka pouze k činnosti volného nákupu.
 10. Vstup do areálu je možný pouze po zaplacení jednorázového vstupného. Výše vstupného je určena v ceníku nabízených služeb zveřejněném na webových stránkách Burzy www.burzadivisov.cz. Vstupné se platí pouze v hotovosti u vstupu.
 11. Dětem do 15 let je povolen vstup do Areálu pouze v doprovodu zletilé a plně svéprávné osoby.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za nespokojenost Návštěvníků s nabízeným sortimentem zboží Prodejců a tento důvod nebude akceptován jako důvod pro navrácení vstupného.

Článek II. ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Na vyžádání Provozovatele či pořadatelské služby je Návštěvník povinen předložit svá osobní zavazadla ke kontrole na vstupních, výstupních, vjezdových a výjezdových branách.
 2. Návštěvník je povinen se při pobytu v Areálu pohybovat s opatrností a předcházet nebezpečí úrazu nebo škodám na majetku.
 3. Návštěvník, který vstupuje do Areálu se psem, je povinen zajistit, aby byl pes po celou dobu pobytu v Areálu na vodítku, přičemž vyšší než malá společenská plemena musí mít náhubek. Návštěvník odpovídá za úklid exkrementů po svém psovi a za všechny škody způsobené jeho psem na majetku Provozovatele, Prodejců, ostatních Návštěvníků a třetím osobám a za další újmy způsobené přímo těmto osobám či jejich psům nacházejícím se v Areálu. V případě neuklizení exkrementu majitelem psa bude majitel psa vykázán Pořadatelem z Areálu.
 4. Vstup Návštěvníka do Areálu s jiným zvířetem než se psem je zakázán, neurčí-li explicitně Provozovatel či pořadatelská služba na místě jinak. V takovém případě se čl. II. odstavec 3. uplatní obdobně.
 5. Návštěvníkovi není dále dovoleno v Areálu:
  1. poškozovat majetek, inventář a objekty v Areálu;
  2. vnášet do Areálu a rozdávat v něm prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti nebo pro komerční účely bez předchozího souhlasu Provozovatele, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti;
  3. vstupovat do hospodářských prostor v Areálu a do prostor, které nejsou určeny pro Návštěvníky;
  4. pohybovat se v Areálu na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a koloběžkách;
  5. vnášet do Areálu jakýkoliv alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit požár;
  6. setrvávat v Areálu po 11:00 hod či ponechávat své vozidlo na ploše určené k parkování po 11:00 hod, nestanoví-li Provozovatel, parkovací služba či pořadatelská služba jinak.
  7. znečišťovat jakýkoliv způsobem Areál, zejména vyměšovat se mimo toalety Areálu, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše umístěné v Areálu, či v Areálu zanechávat donesené předměty, které nepatří k vybavení Areálu.
 6. Prodejci není dále dovoleno v Areálu:
  1. provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) bez souhlasu Provozovatele, nebo v rozporu s právním řádem České republiky;
  2. prodávat občerstvení bez písemného povolení Pořadatele;
  3. poškozovat majetek, inventář a objekty v Areálu;
  4. vnášet do Areálu a rozdávat v něm prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti nebo pro komerční účely bez předchozího souhlasu Provozovatele, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti;
  5. vstupovat do hospodářských prostor v Areálu a do prostor, které nejsou určeny pro Návštěvníky;
  6. pohybovat se v Areálu na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a koloběžkách;
  7. vnášet do Areálu jakýkoliv alkohol (s výjimkou Prodejce občerstvení s platným písemným povolením od Pořadatele), omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit požár a jakékoliv jiné zboží, jehož prodejem by Prodejce vstoupil do konfliktu s právním řádem České republiky;
  8. je-li předmětem podnikání Prodejce prodej soustavně za účelem zisku, a kteří prodávají především nové nebo bazarové zboží, prodávat zboží bez živnostenského oprávnění, opravňujícímu k prodeji;
  9. setrvávat v Areálu po 11:00 hod či ponechávat své vozidlo na ploše určené k parkování po 11:00 hod, nestanoví-li Provozovatel, parkovací služba či pořadatelská služba jinak;
  10. znečišťovat jakýkoliv způsobem Areál, zejména vyměšovat se mimo toalety Areálu, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše umístěné v Areálu či v Areálu zanechávat donesené předměty, které nepatří k vybavení Areálu.

Článek III. PARKOVÁNÍ

 1. Návštěvník je oprávněn po zaplacení vstupného dle aktuálního ceníku odstavit své vozidlo na odstavné ploše v Areálu, která se nachází mimo prodejní prostory, neurčí-li Provozovatel, pořadatelská služba či parkovací služba jinak.
 2. Návštěvník není oprávněn parkovat své vozidlo v rámci Areálu na jiných než Provozovatelem a zároveň není dovoleno parkovat i mimo Areál.
 3. Neuposlechne-li řidič vozidla pokynu Provozovatele, pořadatelské služby či parkovací služby k odstavení vozidla na určené místo vyhrazené k parkování, bude řidič tohoto vozidla vykázán z Areálu, a to bez nároku na vrácení vstupného do Areálu.
 4. Na odstavné ploše určené pro parkování vozidel Návštěvníků nejsou oprávněni parkovat svá vozidla Prodejci.
 5. Odstavná plocha určená k parkování vozidel není hlídaným parkovištěm a Provozovatel, pořadatelská služba ani parkovací služba nenesou odpovědnost ve smyslu ust. § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za vznik škody na vozidle, příp. jeho odcizení.
 6. Řidič vozidla si je vědom, že odstavuje své vozidlo, včetně v něm zanechaných věcí, v určených prostorách Areálu na své vlastní nebezpečí.
 7. Je zakázáno odstavovat vůz na vjezdových a výjezdových komunikacích nebo je blokovat špatným parkováním.
 8. Řidiči vozidel jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy, neblokovat vedlejší parkovací místo, parkovat ve směru, který určí Provozovatel, pořadatelská služba či parkovací služba a dbát zvýšené opatrnosti při parkování a vyparkovávání vozidla tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob pohybujících se po odstavné ploše v Areálu či k újmě na majetku Provozovatele a třetích osob.

Článek IV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 1. Vstup a následný pobyt v Areálu uskutečňuje každý Návštěvník na své vlastní nebezpečí.
 2. Při vzniku požáru či jiných mimořádných událostí jsou Návštěvníci povinni řídit se pokyny Provozovatele, pořadatelské služby či parkovací služby, zejména jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob evakuaci řídících.
 3. Provozovatel odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru, příp. v důsledku nedodržení jeho zákonných povinností stanovených právním řádem České republiky.
 4. Provozovatel Areálu nenese žádnou odpovědnost za ztrátu věcí vnesených do Areálu, ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví Návštěvníka způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu, příp. právního řádu České republiky, či nedodržením pokynů Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby.
 5. Škody způsobené Návštěvníkem porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody na majetku Provozovatele, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky. Odpovědnost za případné škody vzniklé ostatním Návštěvníkům, pořadatelské službě, parkovací službě či Prodejcům se řídí obecně závaznými předpisy.
 6. Při úrazu, vzniku škody či jiné mimořádné události v Areálu uvědomí každý Návštěvník ihned Provozovatele, pořadatelskou službu anebo zavolá na tel. +420 607 744 896, kdy v případě nutnosti bude přivolána první pomoc.

Článek V. SANKCE

 1. V případě porušení povinností Návštěvníka i Prodejce v článku II., bude tato osoba z Areálu vykázána bez nároku na vrácení vstupného a je povinna Areál neprodleně opustit.

Článek VI. ÚČINNOST

 1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 8. 4. 2019, přičemž jejich znění je Provozovatel oprávněn kdykoli jednostranně změnit s tím, že aktuálně účinné znění je vždy uveřejněno na webových stránkách Provozovatele www.burzadivisov.cz a u vstupu do Areálu.